• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əmirov Fikrət

  "Moskva". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Moskva, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnılar. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr-1964, 6s.   

  "Nəsimi əfsanəsi". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nəsimi əfsanəsi. Simfonik orkestr üçün. Əmirov F.


  M.: ”Sov.komp.”-1977, 98s.   

  "Pyes". Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Pyes. Qoboy (fleyta) və fortepiano üçün. Əmirov F.


  M.: Muzqiz, 1962, 10s.   

  "Pyeslər". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər, fleyta və fortepiano üçün. Əmirov F.
   

  Moskva: Muzika-1976, 32s.   

  "Rəqs". Fikrət Əmirov

  UOT:  F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs, qoboy  (klarnet  yaxud  faqot) ilə fortepiano üçün. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr-1952,3s.   

  "Romantik sonata". Fikrət Əmirov

  UOT:  F-no-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romantik sonata. Əmirov F.
  Fortepiano üçün. 
   

  Bakı: Azərnəşr-1947,32s.   

  "Saçlı". Fikrət Əmirov

  UOT: Kl-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Saçlı. Xor və simfonik orkestr üçün.  Əmirov F.

   

  B.: Şərq-Qərb, 2017, 22s.   

  "Seçilmiş əsərləri". Fikrət Əmirov

  UOT:  Skr-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Seçilmiş əsərləri.  Əmirov F.
   

  Moskva: Sov.kompozitor, 1979, 40s.   

  "Sevgi rəqsi". Fikrət Əmirov

  UOT: F-no-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevgi rəqsi,  qoboy və fortepiano üçün. Əmirov F.


  M.: "Muzika", 1980, 14s.   

  "Sevil" opera. Fikrət Əmirov

  UOT:  Kl-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevil, proloq və epiloqlu 4pərdəli opera. Əmirov F.
  Librettosu: T.Əyyubovundur. C.Cabbarlının eyni adlı draması üzrə
   

  Bakı: Azərnəşr-1957, 323s.   

  Not vərəqi nümünələri