• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Elanlar

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı  kafedralarda vakant  yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

  Ardını oxu...

  Bəyimxanım Ənvər qızı Vəliyeva tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Xan Şuşinskinin ifa xüsusiyyətləri və muğam sənətində tutduğu yer” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Gülnar Elçin qızı Mirzəyeva tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan fortepiano musiqisi və ifaçılığında etüd janrı” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Ayla Ehtiram qızı Kərimova-Zəkəriyyənin “Sevda İbrahimovanın vokal əsərlərinin milli üslub xüsusiyyətləri” («Национально-стилистические особенности вокальных произведений Севды Ибрагимовой») mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Könül İldırım qızı Əhmədova-Yusifovanın “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında komik obrazların təcəssümü” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Sevinc ilham qızı Rüstəmova tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Məhsəti Gəncəvi və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  Aygül Şahmirzə qızı Əhmədova tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin əmək mahnıları: tipologiya və semsntikası” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  28 yanvar 2022-il  tarixində Bakıdakı “Rus evində” görkəmli rus musiqiçi, bəstəkar, pianoçu Aleksandr Skryabinin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert tədbiri keçiriləcək.

  Ardını oxu...

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Kiçik zalında K.D.Uşinski adına Cənubi Ukrayna Milli Pedaqoji Universitetin nəfəs alətləri üzrə (saksofon) müəllimi Anna Aleksandrovna Stepanova BMA-nın tələbələri ilə ustadlıq dərsi keçirəcəkdir.

  Ardını oxu...

  БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ОРГАНИЗУЕТ БЕСПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В СРЕДНЮЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ-СТУДИЮ 

  Ardını oxu...

  ORTA İXTİSAS MUSİQİ MƏKTƏB-STUDİYASI MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ KİÇİK YAŞLI MƏKTƏBLİ UŞAQLARIN QƏBULU ÜÇÜN ÖDƏNİŞSİZ HAZIRLIQ KURSLARI TƏŞKİL EDİR

  Ardını oxu...

  Nərgiz Çingiz qızı Əliyevanın “Azərbaycan bəstəkarlarının müasir yazı texnikasının taxta-nəfəs alətinin ifaçılıq xüsusiyyətlərinə təsiri” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  "PEDAGOGICAL SKILLS OF MUSICIANS" INTERNATIONAL FESTIVAL-COMPETITION

  Ardını oxu...

  «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО МУЗЫКАНТОВ» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

  Ardını oxu...

  “MUSİQİÇİLƏRİN PEDAQOJİ USTALIĞI” BEYNƏLXALQ FESTİVAL-MÜSABİQƏ

  Ardını oxu...

  Alla Hacı Ağa qızı Bayramovanın “Azərbaycan mədəniyyətində musiqi-ədəbi əlaqələrin əsas təmayülləri” («Основные направления музыкально-литературных взаимосвязей в Азербайджанской культуре») adlı elmlər doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Pikə Mirzəağa qızı Axundova-Talıblı tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən «Muğam dramaturgiyasında qeyri-xətti inkişaf prinsiplərinin rolu» mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  Lalə Azər qızı Hacıyeva tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən «XX əsrin II yarısında Azərbaycan musiqişünaslığının inkişaf istiqamətləri» mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  "Distant təhsildə çağırışlar və nailiyyətlər" konfransı

  Ardını oxu...