• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Həsənova Cəmilə İsmayıl qızı

  Professor, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru


  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəhəri, 10.09.1961.

  Təhsili: 1968-1979 – Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, musiqişünas.
  1979-1984 – Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) “Tarix və nəzəriyyə” fakultəsi, musiqişünas, musiqi nəzəri fənlər üzrə müəllim
  1993-1998 – Bakı Musiqi Akademiyasının dissertantı.

  Pedaqoji fəaliyyəti: 1992-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında, “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasında çalışır, 1994-cü ildən kafedranın müəllimi, baş müəllimi (1999), dosenti (2003), 2008-ci ildən professorudur.
  Tədris etdiyi fənlər: “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”, “Muğam sənəti”, “Tədris metodikası”, “İxtisas”, “Etnomusiqişünaslığa giriş”, “Etnomusiqişünaslığın nəzəri əsasları”.
  1999–cü ildən musiqişünasların diplom və buraxılış işlərinə, magistr dissertasiyalarına rəhbərlik edir; 4 sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının elmi rəhbəri olub.

  Elmi fəaliyyəti: 1998-ci ildə “Qara Qarayev və Azərbaycan xalq musiqisi (lad-intonasiya və formayaradıcı xüsusiyyətlərin tədqiqi)” mövzusunda sənətşünaslıq namizədlik dissertasiyasını (elmi rəhbər: sənətşünaslıq doktoru, professor Ə.İsazadə) Bakıda müdafiə edərək, sənətşünaslıq namizədi elmi dərəcəsi almışdır (1999).
  2011-ci ildə “Azərbaycan musiqişünaslığında və bəstəkar yaradıcılığında milli ladların təzahür aspektləri” mövzusunda sənətşünaslıq üzrə elmlər doktorluq dissertasiyasını Bakıda müdafiə edərək, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür (2012).
  Monoqrafiya və dərs vəsaitlərinin, yerli və xarici jurnallarda, dövri mətbuat səhifələrində məqalələrin, metodik tövsiyələrin, tədris proqramlarının, internetdə səsli mühazirələrin müəllifidir. Bir sıra kitabların tərtibçisi və elmi redaktorudur. Heydər Əliyev Fondunun nəşri olan “Muğam Ensiklopediyası”nın tərtibçilərindən biridir. “Musiqi dünyası” redaksiyasının internet layihələrinin elmi redaktoru olub.

  Tədris ədəbiyyatı:
  “Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində milli ladların təzahürü”. Bakı, 2004.
  “Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında milli musiqinin nəzəri əsasları”. Bakı, 2009.
  “Azərbaycan musiqisinin məqamları”. Bakı, 2012.
  “Azərbaycan ladlarının tədrisinə dair müntəxəbat. II hissə”. Bakı, 2015 (həmmüəlliflər T.Seyidov, A.İbrahimova).
  “Sevda İbrahimova”. Bakı, 2015.
  Tədris olunan fənnlər üzrə proqramlar.

  Nəşrlər