• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Cavadova Mehriban Osman qızı

  Dosent


  Doğim yeri və tarixi : Bakı şəh., 01.11.1960

  Təhsil : 1978-1983 Bakı Dövlət Universiteti

  Pedagoji fəalyyəti: Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası:
  1986-cı il - laborant, 1989-cu il baş laborant,
  1992-ci il -“Dillər” kafedrasinda 0,25 şt.v. müəllim,
  1998-cü il - baş müəllim, 2014-cü il-dosent.

  Elmi əsərləri: a) ”Oğuz qrupu türk dillərində frazeologizmlər”- məqalə, BDU-nun nəşriyyatı, Bakı-2008 (azərb.və türk dilləri materialları əsasında)
  b) “Rus bölməsində “Azərbaycan dili”- metodik tövsiyə R.S.X.M-nin mətbəəsi, Bakı - 2008
  c) ”Söz yaradıcılığı prosesinin tədrisi məsələləri” –“Dil və ədəbiyyat” - Beynəlxalq Elmi- Nəzəri jurnal- N 1(65), Bakı - 2008
  ç) ”Məhəmməd Füzuli. Həyat və yaradıcılığı” – R.S.X.M- nin mətbəəsi. Bakı - 2010
  d) Ali məktəb müəllimlərinin nitq mədəniyyəti haqqında”- metodiki vəsait, Bakı - 2011