• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Axundova Yeganə Əsgər qızı 

  Professor, Xalq artisti, prorektor

  Doğum yeri:   Azərbaycan, Bakı şəh.

  Təhsili:   Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi
  Fortepiano ixtisası üzrə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası (hazırki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

  Pedaqoji fəaliyyəti:   1985-ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında çalışır. Hal-hazırda Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə" prorektoru və «İxtisas fortepiano» kafedrasının professorudur.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti:   Müasir ifaçılıq məktəbinin tanınmış nümayəndəsi Yeganə Axundova həm klassik, həm də müasir musiqinin mahir təfsirçisidir O, Fransa, ABŞ, Kanada, Rusiya, Norveç, Türkiyə, İspaniya, Macarıstan, Böyük Britaniya və başqa ölkələrin məşhur konsert salonlarında, həmçinin, H.Əliyev adına sarayda, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, Kappelhausda, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının səhnəsində məşhur dirijorların rəhbərliyi ilə, müxtəlif simfonik orkestlərlə birgə konsert proqramları ilə çıxış etmişdir.

  Bir sıra mahnıların, fortepiano prelüdlərinin, Sonatinanın, 2 fortepiano üçün «Aşıqsayağı» konsert pyesinin, fortepiano üçün «Mi Parti», Ümummilli lider H.Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş «İthaf» və «Mea Memoria» kompozisiyalarının müəllifidir. Eyni zamanda Xəzər Universitetində «Azərbaycan klassik musiqisi və dünya musiqi mədəniyyəti» kursunu tədris edir.

  Eyni zamanda Y.Axundova S.Raxmaninovun fortepiano və simfonik orkestr üçün “Paqanini mövzusuna Rapsodiya”sının təfsir xüsusiyyətlərinə dair metodik tövsiyyələr, Исполнительский анализ 13 прелюдий С.В.Рахманинова (or.32), "Методические рекомендации для студентов фортепианного факультета БМА" dərs vəsaitlərinin müəllifidir. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına, 2012-ci ildə isə “Azərbaycanın Xalq artisti “ fəxri adına layiq görülmüşdür.

  2007-ci ildə Humay Milli Akademiyasının «Humay» Milli mükafatına, Niaqara Beynəlxalq Musiqi Festivalının «Niaqaranın qızıl ilham pərisi» fəxri mükafatına, Yusif Məmmədəliyev adına medala layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə Yunanıstanda Avropa Amerika Qadınlar Konserni (EAWC) tərəfindən “İlin nəaliyyətlər qadını” Beynəlxalq mükafatı almışdır.