• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Nəzirova Elmira Mirzərza qızı

  (30.11.1928, Bakı - 23.01.2014, İsrail).

  Pianoçu, bəstəkar, pedaqoq, professor (1971). Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1964).

   “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir (1959).

  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında iki ixtisas üzrə: 1947-1950-cü illərdə fortepiano üzrə (professor G.Şaroyevin sinfi), 1950-1954 cü illərdə bəstəkarlıq üzrə (professor B.Zeydmanın sinfi) təhsil almışdır. 1953-cü ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olub.

  1951-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında “İxtisas fortepiano” kafedrasında çalışmış, 1974-1990-cı illərdə kafedranın müdiri olmuşdur. Azərbaycan pianoçularının böyük bir nəslini yetişdirmişdir. 1990-cı ildən İsraildə yaşayan E.Nəzirova orada pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olurdu.

  E.Nəzirova F.Əmirovla birlikdə yazdığı “Ərəb mövzusunda fortepiano üçün konsert”in, simfonik orkestr üçün uvertüranın, fortepiano ilə orkestr üçün üç konsertin, fortepiano üçün prelüdlərin və variasiyaların, skripka, violonçel və fortepiano üçün sonatanın, Azərbaycan xalq mahnı işləmələrinin və romansların müəllifidir.