• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  "Birinci simfoniya" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Birinci simfoniya, simfonik orkestr üçün,partitura. Qarayev Q.  

   

  Bakı: Azərnəşr-1968,163s.   

  "Çarskoye selo". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çarskoye selo heykəli, fortepiano üçün. Qarayev Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1958, 10 s.   

  "Çılğın qasqoniyalı". Qara Qarayev

  UOT: Kl -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çılğın qasqoniyalı, romantik musiqili komediya. Klavir. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.komp-1981,189s.   

  "Dilbərin ariyası" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Vətən operası”ndan, Dilbərin ariyası. Sözləri:M.Rəhimindir. Qarayev Q.,Hacıyev C.


   Bakı: Azərnəşr-1950,9s.   

  "Don Kixot, simfonik qravyürlər" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot, simfonik qravyürlər, 2 fortepiano üçün köçürmə. Qarayev Q.  

   

  Bakı: 1998-55s.   

  "Don Kixot". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot. Qarayev Q. Simfonik qravyürlər, fortepiano üçün köçürmə F.Qarayevindir.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1964, 30 s.   

  "Don Kixot". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot, simfonik qravyürlər. Partitura. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.Komp-1974,75s.   

  "Dostluq himni" Qara Qarayev

  UOT: Xor-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dostluq himni.  Qarayev Q.


   Bakı: 11 s.   

  "Eskiz" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Eskiz. Qarayev Q. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün.   

   

  Bakı: 2005,səh 44-46.   

  "Fil və alabaş" Qara Qarayev

  UOT: F-no78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fil və alabaş fortepiano üçün. Qarayev Q.
  Bax:Yeqorova.L.,Siroviç.R. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı 2-ci hissə,səh-63.


   Bakı: Azərnəşr- 1965.   

  Not vərəqi nümünələri