• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  “Seçilmiş əsərləri” Qara Qarayev

  UOT: Orq-78 MG: Y-15 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Seçilmiş əsərləri. Qarayev Q.
  Orqan üçün köçürən: Yaqubova.


  Bakı: 2010, 60s.
   


   

  “Sonata”. Qara Qarayev

  UOT: F-no-78 MG: K-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Sonata. Skripka ilə fortepiano üçün. Qarayev Q.


  Bakı: Azərnəşr, 33s.
   


   

  “Vətən operası”ndan xorlar Qara Qarayev

  UOT: Xor-78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Vətən operası”ndan xorlar. Qarayev Q.,Hacıyev C.
  Tərt edəni: Cəfərov C.


  Bakı: 2010-108s.
   


   

  “Vyetnam suitası” Qara Qarayev

  UOT: P-ra 78 MG: M-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vyetnam suitası, vyetnam kino-filmindən musiqi, böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.


  Bakı: Azqozmuzizdat-1976,96s.
   


   

  “Yeddi gözəl” balet. Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən “Gözəllər gözəli”.
  ”Vals”, iki fortepiano üçün köçürmə, 2-ci nəşr. Qarayev Q.  

   

  Bakı: 1998-36s.   

  “Yeddi gözəl” baleti". Qara Qarayev

  UOT: Kl -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baleti, 3pərdəli, 8şəkilli, proloqlu balet. Qarayev Q.  
  Nizaminin poemalari əsasında Slonimski.Y.,İdayətzadə.İ., Rəhman.S,librettosu,fortepiano üçün köçürmə.
   

  Moskva: Sov.Komp-1972,150s.   

  “Yeddi gözəl” baletindən hind gözəli Qara Qarayev

  UOT: F-no 78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən hind gözəli,fortepianoda dörd əl üçün. Qarayev Q.
  Bax:Yeqorova.L.,Siroviç.R”Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı”,2-ci hissə


  Bakı: Azərnəşr-1965, səh 176-178.
   


   

  Not vərəqi nümünələri