• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  "İldırımlı yollarla” baletindən birinci suita Qara Qarayev

  UOT: P-ra78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baletindən birinci suita. Partitura. Qarayev Q.


  M.S.K.-1960 ,98s.   

  "İldırımlı yollarla” baletindən ikinci suita. Qara Qarayev

  UOT: P-ra78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baletindən ikinci suita. Partitura. Qarayev Q.


  Moskva: M.S.K.-1960 ,146s.
   


   

  "İnsan məskən salır" Qara Qarayev

  UOT:   F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İnsan məskən salır, kinofilmindən  musiqi parçası. Qarayev Q.

   

   Bakı: 2s.   

  "Kvartet" Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Kvartet, iki skripka,alt və violonçel üçün.partitura 35s; alt partiyası-7s;
  violonçel partiyası-6s;skripka 1 partiyası-6s;skripka 2 partiyası-6s. Qarayev Q.


   


   

  "Leyli və Məcnun,simfonik poema". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Leyli və Məcnun, simfonik poema, 2-ci nəşri. Böyük orkestr üçün. Partitura. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azərnəşr-1958,55s.   

  "Leyli və Məcnun". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Leyli və Məcnun, simfonik poema, 2 fortepiano üçün köçürmə 4 əl üçün. Qarayev Q.  
   

  Bakı: 1998-35s.   

  "Məhəbbət mövzusu" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məhəbbət mövzusu. Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün. Qarayev Q.


   Bakı:2005,səh 47-49.   

  "Mərdanın ariyası" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Vətən operası”ndan, Mərdanın ariyası.  Qarayev Q., Hacıyev C.


   Bakı: Azmuzqiz-1949,11s.   

  "Pyeslər". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər, skripka və fortepiano üçün köçürmə. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Muzika-1969,24s.   

  "Q.Qarayevin seçilmiş əsərlərinin" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Q.Qarayevin seçilmiş əsərlərinin fortepiano üçün konsert  işləmələri və köçürmələri.
  Tərt və red:K.Səfərəliyeva.


   Bakı: ”İşıq”-1980,96s.   

  Not vərəqi nümünələri