• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  "Xəzər neftçiləri haqqında dastan" Qara Qarayev

  UOT: Xor-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzər neftçiləri haqqında dastan, kino-filmindən dəniz neftçilərinin mahnısı,
  fortepianonun müşayətilə oxumaq və xor üçün. Qarayev Q.
  Sözləri:M.Svetlovundur. Tərcümə edəni:H.Ziya.


   Bakı: Muzqiz-1954,8s.   

  "Yeddi gözəl". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən suita, böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azərnəşr-1960,122s.   

  "Yeddi gözəl” baletindən seçilmiş parçalar". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Yeddi gözəl” baletindən seçilmiş parçalar. Qarayev Q.  

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 29 s.


  Ardını oxu...

  "Yürüş" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yürüş. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün. Qarayev Q.


   Bakı:2005,səh 31-32.   

  "Zamanın bayraqdarı" Qara Qarayev

  UOT: Xor-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Zamanın bayraqdarı, qarışıq xor ilə böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.
  Sözləri:S.Vurğun.Rus mətni:A.Plavdika,F.Qarayevin xor və fortepiano üçün köçürməsi.


   Moskva: Sov.Komp-1978,14s.   

  “Adajio. ”Yeddi gözəl” baletindən kitay rəqsi" Qara Qarayev

  UOT: Alt-78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Adajio. Qarayev Q.”Yeddi gözəl” baletindən kitay rəqsi,
  alt və fortepiano üçün konsert işləməsi.


  Moskva: Sov.Komp-1962,13s.
   


   

  “Aldonsa” Qara Qarayev

  UOT: F-no 78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Don Kixot, simfonik qravyürlərindən”Aldonsa”. Qarayev Q.
  (Azərbaycan, rus, avropa bəstəkarlarının əsərlərinin qoboy və fortepiano üçün
  köçürmələri kitabından), dərs vəsaiti.


  Bakı: 2014 - 6s.
   


   

  “İldırılmı yollar” və "Don Kixot". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   "İldırılmı yollar"la baletindən pyeslər və "Don Kixot" simfonik qravürlərindən fraqmentlər. Qarayev Q.


  Bakı: Azərnəşr, 38s.
   


   

  “Konsert” Qara Qarayev

  UOT: Skp-78 MG: K-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Konsert. Klavir. Skripka ilə orkestr üçün. Qarayev Q.


  Moskva: "Muzika", 1970, 53s.
   


   

  “Qızların rəqsi” Qara Qarayev

  UOT: Kam-78 MG: M-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qızların rəqsi.“İldırımlı yollarla” baletindən. Qarayev Q.
  Bax: Kərimov.H.,Bayramov.N. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, kamança ilə fortepiano üçün.


  Bakı: ”Şur”-1992, səh 91-95.
   


   

  Not vərəqi nümünələri