• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  "Qoya" Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qoya, oğlanlar üçün simfonik xor, qarışıq xor və simfonik orkestr üçün partitura.
  Qarayev Q.,Qarayev F.


   Moskva: Sov.Komp-1984,55s.   

  "Romanslar". Qara Qarayev

  UOT: Vok-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romanslar. Qarayev Q.  

  1.Gürcüstan dağlarında.
  2. Mən sizi sevirdim.
  Sözləri A.S.Puşkinin, fortepiano və səs üçün romans.

  Bakı: Azmuzqiz - 1949, 9 s.   

  "Sonatina" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina. Qarayev Q.
  Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün.


   Bakı: 2005, səh 20-30.   

  "Sülh haqqında pioner mahnısı" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78 MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sülh haqqında pioner mahnısı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Qarayev Q. 
  Sözləri:Z.Cabbarzadənindir.


   Bakı: Azərnəşr-1951, 5s.   

  "Üçüncü simfoniya". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Üçüncü simfoniya, kamera orkestri üçün.Partitura. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.Komp-1968,110s.   

  "Vals.”Yeddi gözəl” baletindən". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vals.”Yeddi gözəl” baletindən, konsert işləməsi: Z.Vitkind. Qarayev Q.  
   

  Leninqrad: Muzika - 1962, 11 s.   

  "Vals.”Yeddi gözəl” baletindən". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vals.”Yeddi gözəl” baletindən, fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə A.Babayevindir. Qarayev Q.  
   

  Leninqrad: Muzika - 1962, 11 s.   

  "Vətən operası" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Vətən operası”ndan, Aslanın ariyozası. Qarayev Q., Hacıyev C. 


   Bakı: Azmuzqiz-1950,11s.   

  "Vətən operası" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Vətən operası”ndan, Dilbərin ariyası. Sözləri: M.Rəhimindir. Qarayev Q., Hacıyev C. 


   Bakı: Azərnəşr-1950, 9s.   

  "Xəzər neftçiləri haqqında dastan" Qara Qarayev

  UOT: Xor -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzər neftçiləri haqqında dastan, kino-filmindən dəniz neftçilərinin mahnısı,
  fortepianonun müşayətilə oxumaq və xor üçün. Qarayev Q.
  Sözləri:M.Svetlovundur. Tərcümə edəni:H.Ziya.  

   Bakı: Azərnəşr-1968,7s.   

  Not vərəqi nümünələri