• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  "Fortepiano əsərləri" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano əsərləri. Qarayev Q.  

   

  Bakı: ”İşıq”nəşr-tı - 1979,91s.   

  "Fortepiano üçün 3 səsli fuqa" Qara Qarayev

  UOT: F-no 78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano üçün 3 səsli fuqa(1-ci nəşr). Qarayev Q.
  F.Bədəlbəylinin., T.Seyidovun redaktəsi ilə.


   Bakı: ”Təhsil”-2013,16s.   

  "Gənclik mahnısı" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gənclik mahnısı,”Dənizi fəth edənlər” kino-filmindən,
  səs və fortepiano üçün.(az və rus dillərində). Qarayev Q.


   Bakı: Azmuzqiz-1960,7s.   

  "Gənclik marşı" Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gənclik marşı. Qarayev Q. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, piano üçün.   

   

  Bakı: 2005,səh 33-44.   

  "İki pyes". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki pyes, skripka və fortepiano üçün köçürəni: T.Atakişiyev. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azmuzqiz-1961,22;6s.   

  "İki pyes". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qarayev Q.  
  İki pyes,skripka və fortepiano üçün köçürənləri: T.Atakişiyev.,Y.Barştak.
  1-ci “İldırımlı yollarla” baletindən rəqs,
  2-ci“Yeddi gözəl” baletindən təlxəklərin rəqsi.
   

  Bakı: Azərnəşr-1964,12;3s.   

  "İkinci simfoniya" Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İkinci simfoniya,böyük simfonik orkestr üçün partitura. Qarayev Q.

   

   Bakı: ”Təhsil”- 2014,156s.   

  "İldırımlı yollarla" Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baletindən səhnə və adajio (2-ci pərdə 3-cü şəkil),
  nəfəs alətləri orkestri üçün köçürmə:N.Kərimovundur. Partitura, Qarayev Q.


   Bakı: Azərnəşr-1968,46s.   

  "İldırımlı yollarla". Qara Qarayev

  UOT: Kl-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "İldırımlı yollarla” baleti, 3 pərdəli, 8 şəkilli balet. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Muzika-1970, 158s.   

  "İldırımlı yollarla". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İldırımlı yollarla, böyük rəqs səhnəsindən 4 fraqment. Qarayev Q.  
  4 əl üçün fortepiano işləməsi.
   

  Bakı: 1998, 46s.   

  Not vərəqi nümünələri