• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Fortepiano fakültəsi

  Konsertmeyster ustalığı kafedrası. Tarix

  “Konsertmeyster ustalığı” (müşayiət) kafedrası Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında 1937-ci ildə yaradılmışdır.İdarəetmə heyətinin tapşırığı ilə ümumi rəhbərlik işini  bu sənətə böyük əhəmiyyət verən, professor Q.Q.Şaroyev həyata keçirirdi. Müşayiət sinfinin fəaliyyətində Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bir sıra müəllim və musiqiçiləri fəal iştirak edirdilər  və ilk növbədə müşayiət sənətinə professional şəkildə yiyələnmiş istedadlı musiqiçi, təcrübəli konsertmeyster V.M.Kozlov.
  1930-40-cı illər dönəmində sinfin işinə E.Xanina, E.Əliyeva kimi müəllimlər cəlb olunurlar. O zamanlar “Fortepiano” fakültəsinin əksər tələbələri müşayiət sinfi üzrə təcrübə  keçməsi üçün vokal, eləcə də orkestr siniflərinə əlavə edilirdilər.

  XX əsrin 50-ci illərinin sonlarında “Fortepiano” fakültəsinin məzunlarının müşayiət və konsertmeyster ixtisaslaşdırılması kimi əlverişli şərait yaradılır. 1961-ci ildə müşayiət sinfinin rəhbəri təcrübəli müəllim və konsertmeyster E.S.Xanina təyin edilir.
  Tədris planının genişləndirilməsi və peşəkar kadrların hazırlığı  üçün müəyyən təcrübənin toplanması  "Konsertmeyster sinfi"nin müstəqil fənn kimi ayrılması üçün şərait yaratmışdır.

  1977-ci ildə “Konsertmeyster ustalığı” kafedrası yaradılır. Kafedra müdiri   Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Q.Q.Şaroyevin  sinfi üzrə məzunu, dosent E.Q.Əsgərova təyin olunur. Kafedranın işi yeni professional mərhələsinə çatdırılır. Tədris planına, tədris-metodik tələblərə yenidən baxılır, repertuar genişləndirilir,tələbələrin müşayiət bacarıqlarının təkmillədirilməsi üçün yeni imkanlar cəlb edilir.  
  1996-cı il  S.Ə. Quliyevanın sinfinin məzunu, professor  N.A.İbrahimova rəhbərliyi öz üzərinə götürdüyü zaman “Konsertmeyster ustalığı”  kafedrasının həyatına yeni keyfiyyətli mərhələ qədəm qoyur.

  Geniş bilikli və peşəkar musiqiçi olan N.A.İbrahimova  özünü işinin fədakarı və bacarıqlı təşkilatçısı kimi sübut edir. Nailə xanımın  və  “Konsertmeyster ustalığı” kafedrasının baş müəllim  Leyla Abasquliyevanın təşəbbüsü ilə konsertmeyster sinfi üzrə yeni proqramlar tərtib olunur, repertuar yenilənir və genişləndirilir, məqbul və imtahan tələbləri dəqiqləşdirilir. Müşayiət təcrübəsi keçməsi üçün tələbələrin  məcburi attestasiyası  sessiyaya daxil edilir.  
  “Konsertmeyster sinfi” fənninin kökünün  yaxşılaşdırılması  istiqamətində yönləndirilmiş bütün bu tədbirlər tələbələrin hazırlığında  mühüm əhəmiyyətli  səviyyənin və keyfiyyətin əldə edilməsində müsbət nəticə verir. Bütün bunlarla yanaşı eyni zamanda xoşniyyətlilik ab-havası və yüksək yaradıcılıq keyfiyyətliliyi ilə cəmləşən  peşəkar musiqiçilərdən  ibarət kafedranın pedaqoji kollektivi formalaşır.
  “Konsertmeyster  ustalığı” kafedrasında aparılan keyfiyyətli dəyişikliklər nəticəsində 1999-cu il Respublika konsertmeysterlər müsabiqəsinin keçirilməsi mümkün olur. Bu müsabiqədə nəinki  Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri, eləcə də keçmiş məzunlar iştirak edirlər. Müsabiqə çoxlusayda istedadlı  gənc konsertmeysterləri üzə çıxarır. Müsabiqədə iştirak  gənc pianoçuların   bilik və qabiliyyətlərinin yoxlanılmasına kömək edir, həmçinin onların gələcək peşəkarlıqlarının kamilləşdirilməsini stimullaşdırır.
  2010-cu il Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasına bolonya  kredit sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar “Konsertmeyster ustalığı” kafedrasının həyatında yeni keyfiyyətli mərhələ başlayır.

  Bu dönəm kafedraya rəhbərlik E.A.Nəzirova sinfinin məzunu, professor L.H.Abasquliyevaya həvalə olunur.Yeni təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq qısa müddət ərzində  bütün tədris planlarına, tələbələrin attestasiya sisteminə yenidən baxılır, normativlərin ödənilməsi üçün sessiya arası dövrlərə yeni qiymətləndirmə meyarları əlavə olunur. Professor L.H.Abasquliyeva   "Konsertmeyster sinfi" fənni üzrə  əyani və qiyabi təhsil alan tələbələr üçün bolonya kredit sisteminin tələbləri çərçivəsində yeni tədris proqramları hazırlayır.

  Məhz bu səbəblər üzündən yeni proqramlarda vokal və instrumental musiqi üzrə repertuar tələbləri  genişləndirilir və əlavə olunur.
  "Konsertmeyster ustalığı" kafedrasında mütləqliyini professor-məsləhətçi N.A.İbrahimovanın təsdiqlədiyi sessiyalar arası attestasiyanın aparılması peşəkar konsertmeyster kadrlarının tərbiyəsi  naminə həyata keçirilir. Bundan əlavə, qeyd etmək lazımdır ki,  onun tələblərini müəyyənləşdirən bolonya kredit sisteminin təqdim etdiyi bu qiymətləndirmə üsulu 100 ballıq qiymətləndirmə sisteminin istifadəsində yaxşı zəmin yaratmışdır.
  Kollegialıq və bir birinə qarşı hörmət münasibəti məsələləri  Nailə xanımın ənənələri çərçivəsində bugünədək kafedranın simasını müəyyənləşdirir. "Konsertmeyster ustalığı" kafedrasının dost və mehriban kollektivi tədris metodikasının təkmilləşdirilməsi üçün səylə çalışır.


  Kafedranın müəllimləri konsertmeyster ifaçılığı sahəsində nəzəri və praktiki sualları analiz edən tədris və metodik vəsaitlər tərtib edir, açıq və qapalı konsertlər təşkil edirlər. Həmçinin pedaqoji repertuarın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi, yeni əsərlərin təbliği sayəsində sistemli şəkildə iş aparılır. Və ilk növbədə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri.


  Bütün bu çoxistiqamətli iş nəticə etibarilə tədris-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, tam peşəkar konsertmeysterlərin  tərbiyəsi üçün gərəkli yaradıcı və təşkilatçı şərtlərin yaradılması üçün istiqamətləndirilmişdir.